سنجش و آنالیز هوای زیست محیطی

سنجش و آنالیز هوای زیست محیطی

 

الودگی هوا

 

با گسترش جمعیت و افزایش تقاضای مردم، صنایع و کارخانجات فراوانی برای جوابگویی به این تقاضا و محصولات مختلف مردم ایجاد شده است. بسیاری از این کارخانجات و صنایع چالش هایی مشابه ای برای کنترل آلودگی هوا دارند و همچنین راه حل هایی برای حل این مشکلات وجود دارد. هدف ما کمک به شرکت ها برای کاهش اثرات منفی آلودگی هوا بر روی محیط زیست و سلامت عموم و رسوندن شرکت به انتشار قابل مجاز زیست میحطی است.

انتخاب درست و مناسب تجهیزات و سیستم کنترل آلودگی هوا به طور قابل ملاحظه ای انتشار آلاینده های خطرناک را کاهش داده و موجب به حداقل رساندن صدمات حاصل از آن بر روی محیط زیست و سلامت عموم می شود. شرکت ما با داشتن کارد مجرب و تجربه کافی بر روی هر صنعت خاص، به کارفرما یا مشتری کمک می کند که بهترین تکنولوژی مناسب مختص صنعت مورد نظر را به کار برد.


دانش، آگاهی گسترده و تجربه کافی به ما این اجازه را خواهد داد که نه تنها مشکل مربوط به آلودگی هوای یک ضنعت مشخص را حل کنیم، بلکه همچنین راه حل مناسب و مشخصی برای حل اون مشکل به صورت مستمر را ارایه می دهیم. با یک ارزیابی سریع از مشکل شما و فرایند مورد نظر و همچنین با در نظر گرفتن اهداف بهره برداری ( انتخاب بهترین روش و راه حل با کمترین هزینه بهره برداری و راه اندازی)، ما بهترین سرویس و راه حل برای حل سریع مشکل و رسیدن به قوانین زیست محیطی لازم را ارایه می دهیم.