سمپاشی پشه

در این مقاله با مراحل زندگی پشه آشنا می شویدهمچنین پیشگیری از ورود پشه ها و روش و سمپاشی پشه ها را ارائه می دهیماز آنجاییکه پشه ها داراي دگردیسی کامل بوده لذا سه مرحله از 4 مرحله زندگی خود یعنی تخم ،لارو و پوپ را در آب زندگی کرده تنها مرحله بلوغ خود را در محیط بیرون از آب زندگی کرده و تنها در این مرحله است که جنس مـاده آن بـراي تخمگـذاری نیـاز بـه ری و خونخواري دارد لذا مبارزه اصلی بر روي پشه ها بر روي مبارزه با مراحل لاروي می باشد و یا با پرکردن لانه هاي لاروي ، جمع آو دفع زباله ها ، نخاله هاي ساختمانی ، جمع آوري و دفع لاستیکهاي ماشین قوطی هاي مانند قوطی کنسرو و هر آن چیزي که در آن آب جمع شود از جمله کارهایی است که در کاهش وفور پشه ها موثر است.

اهمیت پزشکی : بیماریهاي مالاریا ،وشرریا بانکروفتی ،تب زرد ،تب دانگ ،بروگیا مالائی ،آربوویروسها و ویروسهاي مولد آنسفالیت بیماریهایی هستند . که توسط پشه ها منتقل می شود.

نظر خود را بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نمی شود

نظرات کاربران